AMIT A CSOK-RÓL TUDNI KELL

ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

CSOK táblázat

KI IGÉNYELHETI?
A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.
Jogosultsági feltételek:
• büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést
károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybe vett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
• köztartozás mentesség,
• 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)
• 3, vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el.

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS? (Ki minősül gyermeknek?)
A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:
A) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
• a 20. életévét még nem töltötte be,
• a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,
• a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább
egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

HOL IGÉNYELHETŐ?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

MI SZÁMÍT ÚJ LAKÁSNAK?
Új lakásnak a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező ingatlan felépítése, valamint az olyan kész, már felépült ingatlan számít, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatba-vételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet első ízben értékesítenek magánszemély számára. Az új lakás további feltételei: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatási feltételeknek megfelelő, ingatlan- nyilvántartásba vett lakóingatlan, amely rendelkezik legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, önálló, főzést lehetővé tévő lakótérrel, fürdőszobával és WC-vel. Feltétel még a közművesített villamosenergia-ellátás, szennyvízelvezetés vagy egyedi szennyvíztároló, és vezetékes víz, vagy annak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltató kút. Nem számít új lakásnak viszont a tetőtér beépítés, ha az újonnan létrejövő ingatlan nem közelíthető meg önálló bejáraton, valamint lépcsőházban vagy saját lépcsőn. További feltétel a tetőtér beépítése kapcsán, hogy az építkezés során minimum két újabb ingatlant (önálló albetétként) szükséges létesíteni a tetőtérben. (Ellenkező esetben kizárólag bővítés jogcímén igényelhető a használt lakás után járó, alacsonyabb összegű támogatás.)

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?
(szükséges dokumentumok, ügymenet leírása)
A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás köztartozás mentességről (nullás igazolás); házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító
gyámhatósági határozat; adásvételi szerződés; bővítés esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.
A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel felvételének feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette.
A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.
Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek.
A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása esetén a csatolt táblázatban található!

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
1. Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank.
2. Új lakás építésekor a folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A bekerülési költség legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni, ezzel lehet elindítani a hitelintézetnél a folyósítást. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.

EGYÉB TUDNIVALÓK
Támogatás igénylésekor felmerülő költségek:
• támogatás bírálati díja (a folyósított összeg 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft; amennyiben hitel folyósítására is sor kerül, úgy a CSOK igénylése kapcsán nem számítható fel bírálati díj)
• értékbecslés
• helyszíni szemle díja
• egyéb hitelintézeti költségek
• egyéb ügyintézéssel járó költségek (ügyvédi díj, tulajdoni lap lekérésének díja stb.)

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?
Igen, új ingatlanra akkor is igényelhető a CSOK, ha a szülőknek már van más ingatlan a tulajdonában.
• Mire vonatkozik a 10 éves korlátozás a CSOK-kal érintett ingatlanban?
• kötelező bentlakás (szülőknek és gyermekeknek egyaránt)
• nem adható/ajándékozható el
• harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti jog harmadik személynek
nem alapítható
• az ingatlan kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem)
• nem terhelhető meg (nem vehető fel rá pl. további jelzáloghitel)
• az állam saját jelzálogot/elidegenítési-terhelési tilalmat jegyez be rá.

HOGYAN ÉS MILYEN ESETBEN LEHET ÁFA-VISSZATÉRÍTÉST IGÉNYELNI?
Új lakás építése esetén:
a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű családi ház természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adóisszatérítési támogatást igényelhet a benyújtott számlák alapján, legfeljebb 5 millió Ft összegig.
Kizárólag a 2015. január 1-jét követően benyújtott számlák fogadhatók el.
A CSOK kérelem benyújtásával egyidejűleg kell beadni az adó-visszatérítési támogatást is.

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:
A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek esetén 10 év. (A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik.)
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és az illetékes kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére a teljesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik.
A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

KI SZEREZHET TULAJDONT A KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT LAKÁSBAN?
A kedvezménnyel érintett (épített vagy vásárolt) lakásban házaspár és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban csak az igénylő szülő(k) szerezhet(nek) tulajdont.

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?
• A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
• Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
• Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
• A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
• Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
• Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
• A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül.

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?
Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon:
A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését.
Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:
• a házaspár egyik tagjának halála
• a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott
munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
• a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik
• több vállalt gyermek esetén az első szülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
• tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétele többször eredménytelen volt, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra.
A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?
Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet a család a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA, VAGY BŐVÍTÉSE ESETÉN:

Meghatározás: használt lakás vagy családi ház vásárlására, bővítésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.
KI IGÉNYELHETI?
A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.
Jogosultsági feltételek:
• büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK, vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
• köztartozás mentesség,
• 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)
MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?
A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:
A) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
B) az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
• a 20. életévét még nem töltötte be,
• a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem
érte el,
• a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ?
Amely rendelkezik legalább:
• 12 négyzetméter meghaladó lakószobával és főzőhelységgel, ennek hiányban legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tévő önálló szellőzésű lakótérrel
• közműves villamos energia szolgáltatással
• egyedi fűtési móddal
• közműves szennyvízelvezetési móddal, vagy az előírásoknak megfelelő szennyvízkezelési móddal
• közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy telken ivóvíz minőséget szolgáltató kúttal
• vételára nem haladja meg a 35 millió forintot
• a lakás alapterülete 1 gyermek esetén minimum 40
2 gyermek esetén minimum 50 négyzetméter.
3 gyermek esetén minimum 60 négyzetméter.
4 gyermek esetén minimum 70 négyzetméter.

HOL IGÉNYELHETŐ?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?
(szükséges dokumentumok, ügymenet leírása)
A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.
A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül, bővítés esetén a munkálatok megkezdését megelőzően nyújtható be. A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás köztartozás mentességről („nullás igazolás”); igazolás arról, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére; házastársak részére házassági anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata (örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat); adásvételi szerződés; építés esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány.
Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek. A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A CSOK összege kizárólag a gyermekek számától függ. A lakás vételára egységesen legfeljebb 35 millió Ft lehet.
A CSOK összege használt lakás vásárlása, vagy bővítése esetén a csatolt táblázatban található!

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank. Bővítés esetén az a készültségi foknak megfelelően benyújtott, az igénylő nevére szóló számlák után kerül folyósításra. Részfolyósítás az utóbbi esetben lehetséges.
Bővítés esetén legfeljebb a bekerülési költség 50%-a erejéig igényelhető a támogatás. A bekerülési költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni a hitelintézet részére.

EGYÉB TUDNIVALÓK
Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?
A kedvezménnyel érintett (bővített vagy vásárolt) lakásban az igénylőnek vagy a támogatott személynek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban csak az igénylő szülő(k) szerezhet(nek) tulajdont.

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?
Amennyiben Ön és az Önnel együtt költöző házastársa/ lettársa ajándékozással vagy örökléssel korábban szerzett lakástulajdoni hányada nem haladja meg az 50%-ot, Ön jogosult a kedvezményre, illetve az e mértéket meghaladó ingatlantulajdon sem kizáró tényező abban az esetben, ha azon másnak jogszabályon alapuló haszonélvezeti joga áll fenn (a szerződésen alapuló haszonélvezeti jogra ez csak
akkor vonatkozik, ha az a rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett).

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:
A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év.
(A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésétől, engedélyköteles lakásbővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik.)
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a teljesítésre vonatkozó határidő előtt a kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik.
A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?
• A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
• Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
•Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
• A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
• Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
• Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
• A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül.

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?
Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását, a következő esetekben és módon:
A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését.
Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a kormányhivatalnál kérheti a tartozás kamatainak halasztott
megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:
• a házaspár egyik tagjának halála
• a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
• a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik
• több vállalt gyermek esetén az elsőszülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
• tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétel eredménytelen volt, valamelyik
igénylő meddő, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra-
A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

JÁR-E A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉT KÖVETŐEN SZÜLETETT GYERMEKEK UTÁN
TÁMOGATÁS?
Amennyiben korábban született gyermeke esetén igénybe vette a kedvezményt (szocpolt/CSOK-ot), a később született gyermek(ek) után is igényelhető a CSOK. A kedvezmény mértéke gyermekenként 400 000 Ft. Az utólagos kedvezmény fennálló lakáshitel-tartozásból is jóváírható.

KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?
Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet az igénylő a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

(forrás: www.csalad.hu)
AMIT A CSOK-RÓL TUDNI KELL

Cikkek

Blogok listája
AMIT A CSOK-RÓL TUDNI KELL